SlovenskýEnglish

Archív faktúr

Faktúry 2018

P.
č.
Číslo
a popis faktúry
Celko
vá hod
nota
ČIslo
zmluvy
Číslo
objed
návky
Dátum 
doru
čenia
Dodávateľ Adresa IČO Dátum
zverej
nenia
  J A N U Á R                
1. DF2018/1
Systémová podpora URIS
1.1.-31.3.2018
100,00 U1281/2013 D1   03.01.
2018
MADE
spol.s.r.o.

 
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 12.1.
2018
2. DF2018/2
Dodávka plynu za 1/2018
130,00 9100091862   22.1.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 22.1.
2018
3. DF2018/3
Mobil 15.12.2017-
14.1.2018
30,98 zo dňa 21.3.2016   23.1.
2018
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.1.
2018
4. DF2018/4
Náklady na prevádzku
SOU vyúčt.r.2017
133,49     31.1.
2018
Obec Jasenica Obecný úrad č. 130, 01817 Jasenica 00317349 02.02.
2018
  F E B R U Á R                
5. DF2018/5
Dodávka plynu 2/2018
126,00 9100091862   02.2.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 2.2.
2018
6. DF2018/6
Eleltkr. energia 2/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   6.2.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 6.2.
2018
7. DF2018/7
Telefon za 1/2018
33,59 9905518177   12.2.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 12.2.
2018
8. DF2018/8
Vyúracovanie štúdie - rekonštrukcia miestnych.  komun.
5 000 zo dňa 7.1.2016   15.2.
2018
MP Profit PB s.r.o. Hliniky 712/25, 01701 Pov. Bystrica 50068849 23.2.
2018
9. DF2018/9
Licencia na verejné použ. hudob. diel
14,28     16.2.
2018
SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 23.2.
2018
10. DF2018/10
Vývoz kom.odpadu za 1/2018
287,57   O2017/17 22..2
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 23.2.
2018
11. DF2018/11
Mobil 15.1.-14.2.2018
31,19 zo dňa 21.3.2016   23.2.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.2.
2018
12. DF2018/12
Publikácia - účt. súv. v účtovníctve

 
26,00   O2017/29 28.02.
2018
RZMO Stredného Považia K dolnej stanici 20A
911 01 Trenčín 1
34006273 9.3.
2018
  M A R E C                
13. DF2018/13
Zabezp. kompl. poradenstva pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou "Technické služby v obci Podskalie"
360,00   O2017/26 1.3.
2018
MP Profit PB Hliniky 712/25 01701 Pov.Bystrica 50068849 9.3.
2018
14. DF2018/14
Dodávka elektr. energie 3/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   02.03.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 9.3.
2018
15. DF2018/15
Dodávka plynu 3/2018
119,00 9100091862   2.3.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 9.3.
2018
16. DF2018/16
Telefon za 2/2018
33,59 9905518177   12.3.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 12.3.
2018
17. DF2018/17
Vývoz komun. odpadu 
za 2/2018
180,49   O2017/17 14.3.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 14.3.
2018
18. DS2018/18
Stravné lístky
346,00   O2018/2 22.3.
2018
DOXX -Stravné lístky s.r.o. Kálov 356, 010 01  žilina 36391000 22.3.
2018
19. DF2018/19
Mobil za obdobie 15.2.-14.3.2018
30,98 zo dňa 21.3.2016   265.3.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 27.3.
2018
  A P R Í L                
20. DF2018/20
Elektr. energia 4/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   4.4.
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 5.4.
2018
21. DF2018/21
Zimná údržba miest.komunikácií
150,00   O2018/1 4.4.
2018
EKOFARM s.r.o. Podskalie 61 36314021 5.4.
2018
22. DF2018/22
Systémová podpora URBIS (1.4.-30.6.2018)
100,00 u1281/2013   4.4.
2018
MADE
spol.s.r.o
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 5.4.
2018
23. DF2018/23
Dodávka plynu 4/2018
65,00 9100091862   4.4.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 5.4.
2018
24. DF2018/24
Telefon za 3/2018
33,59 9905518177   10.4.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 10.4.
2018
25. DF2018/25
Vodné 1-3/2018
2,34 14472012   13.4.
2018
PVS a.s. Nová 133
017 46 Považská Bystrica
36672076 16.4.
2018
26. DF2018/26
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 3/2018
345,47 zo dňa
27.2. 2018
  16.4.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 16.4.
2018
27. DF2018/27
Príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2018
42,24 uzn. VZ č. 1/2016   18.4.
2018
MAS Naše Považie Štefánikova 821/21
Púchov
42025257 20.4.
2018
28. DF2018/28
Náklady na prevádzku SOU Jasenica 2. štvrťrok 2018
91,39     19.4.2018 Obec Jasenica Obecný úrad č. 130, 01817 Jasenica 00317349 20.4.
2018
29. DF2018/29
Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2018
30,12 zo dňa 21.3.2016   23.4.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.4.
2018
  M Á J                
30. DF2018/30
Dodávka plynu 5/2018
25,00 9100091862   3.5.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 7.5.
2018
31. DF2018/31
Elektrická energia 5/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   3.5.,
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 7.5.
2018
32. DF2018/32
Telefon za 4/2018
33,59 9905518177   10.5.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 11.5.
2018
33. DF2018/33
Vývoz komunálneho odpadu za 4/2018
190,47 zo dňa
27.2. 2018
  18.5.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 22.5.
2018
34. DF2018/34
Mobil za obdobie 15.4.-14.5.2018
29,99 zo dňa 21.3.2016   22.5.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 22.5.
2018
  J Ú N                
35. DF2018/35
Dodávka plynu za 6/2018
11,00 9100091862   4.6.
2018
SPP a.s Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 6.6.
2018
36. DF2018/36
Elektr. energia 6/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   4.6.
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 6.6.
2018
37. DFI2018/2
Projekt. dokumentácia na akciu Rekonštrukcia MK v obci Podskalie - 2. časť
870,00 zo dňa 18.12.2015   4.6.
2018
PROJART s.r.o. Centrum 28/33
017 01 Pov. Bystrica
31570526 6.6.
2018
38. DF2018/37
Doplatok za Obecné noviny r. 2018
20,80     4.6.
2018
INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 31363091 6.6.
201
8
39. DF2018/38
Telefon za 5/2018
34,13 9905518177   6.6.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 6.6.
2018
40. DF2018/39
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 5/2018
328,15 zo dňa
27.2. 2018
  20.6.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 22.6.
2018
41. DF2018/40
Mobil za obdobie 15.5.-14.6.2018
29,99 zo dňa 21.3.2016   22.6.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 22.6.
2018
42. DF2018/41
Stravné lístky
513,00 10K114132 O2018/3 27.6.
2018
DOXX -Stravné lístky s.r.o. Kálov 356, 010 01  žilina 36391000 27.6.
2018
  J Ú L                   
43. DF2018/42
Systémová podpora URBIS
1.7.-30.9.2018
100,00 U1281/2013   2.7.
2018
MADE
spol.s.r.o
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 2.7.
2018
44. DF2018/43
Dodávka plynu 7/2018

 
10,00 9100091862   2.7.
2018
SPP a.s Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 2.7.
2018
45. DF2018/44
Elektr. energia 7/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   2.7.
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 2.7.
2018
46. DF2018/45
Telefon za 6/2018
33,80 9905518177   4.7.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 4.7.
2018
47. DF2018/46
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 6/2018
354,75 zo dňa
27.2. 2018
  16.7.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 16.7.
2018
48. DF2018/47
Vodné 4-6/2018
8,18 14472012   16.7.
2018
PVS a.s. Nová 133
017 46 Považská Bystrica
36672076 16.7.
2018
49. DF2018/48
Mobil za obdobie 15.6.-14.7.2018
30,10 o dňa 21.3.2016   24.7.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 24.7.
2018
50. DF2018/49
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 7/2018-7/2019
120,00 zo dňa 25.7.
2018
  25.7.
2018
TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01  Žilina 50139088 26.7.
2018
51. DF2018/50
Náklady na prevádzku a ekon. a soc. oddelenie - SOU
91,76     26.7.
2018
Obec Jasenica 018 17 Jasenica 130 00317349 26.7.
2018
52. DF2018/51
Koncesionárkse poplatky 2018
15,27     26.7.
2018
Obec
Jasenica
018 17 Jasenica 130 00317349 26.7.
2018
  A U G U S T                
53. DF2018/52
Elektr. energia 8/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   13. 8.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 13.8.
2018
54. DF2018/53
Dodávka plynu 8/2018
10,00 9100091862   13.8.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 13.8.
2018
55. DF2018/54
Telefon 7/2018
33,59 9905518177   13.8.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 13.8.
2018
56. DF2018/55
Vývoz komunálneho odpadu a kontaj. za 7/2018
435,02 zo dňa
27.2. 2018
  13.8.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 13.8.
2018
57. DF2018/56
Pretlakový ventil, pracovný komplet DHZ
1296,00   O2018/4 15.8.
2018
DH fire & safety s.r.o. Stebník 54
08633
50910612 15.8.
2018
58. DF2018/57
Hasiace prístroje
113,21   O2018/5 16.8.
2018
Florian, s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin 36427969 16.8.
2018
59. DF2018/58
Motil za obdobie 15.7.-14.8.2018
31,13 zo dňa 21.3.2016   22.8.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 22.8.
2018
60. DF2018/59
Revízia plynových zariadení
79,00   O2018/7 30.08.
2018

 
Slovenská revízna a servisná spol. s.r.o. Buzalkova 10037/10
83107 Bratislava 36

 
47970740 30.8.
2018
  S E P T E M B E R                
61. DF2018/60
Telefon za 8/2018
25,20 9905518177   4.9.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 7.9.
2018
62 DF2018/61
Dodávka plynu 9/2018
20,00 9100091862   4.9.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 7.9.
2018
63. DF2018/62
Elektrická energia
 9/2018

 
92,00 zo dňa 14.2. 2012   4.9.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 7.9.
2018
64. DF2018/63
Výmena elektromera
51,60 0072059531   7.9.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 7.9.
2018
65. DF2018/64
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 8/2018
348,31 zo dňa
27.2. 2018
  14.9.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 17.9.
2018

 
66. DF2018/65
Predplatné časopisu PaM a Verejná správa na r.2018
74,00     19.9.
2018
PORADCA s.r.o.
 
Pri Celulózke 40
01001 Žilina
36371271 19.9.
2018
67. DF2018/66
Mobil za obdobie 15.8..14.9.2018
26,00 zo dňa 21.3.2016   20.9.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 25.9.
2018
68. DF2018/67
Audit za rok 2017
330,00 zo dňa 
11.9.2018
  25.9.
2018
Ing. Ľudovít Vician M.R. Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica 40711820 25.9.
2018
69. DF2018/68
Krytina na  dokončenie výmeny strešnej krytina na OU
1179,11   O2018/9 10.9.
2018
BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššáková 604 027 44 Tvrdošín 36423416 10.9.
2018
70. DF2018/69
Materiál na výmenu strešnej krytiny OU
454,68   O2018/9 10.9.
2018
BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššáková 604 027 44 Tvrdošín 36423416 10.9.
2018
  O K T Ó B E R                
71. DF2018/70
Elektr. energia 10/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   2.10.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 5.10.
2018
72. DF2018/71
Dodávka plynu 10/2018
63,00 9100091862   2.10.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 5.10.
2018
73. DF2018/72
Systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.2018
100,00 U1281/2013 D1   2.10.
2018
MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica 36041688 5.10.
2018
74. DF2018/73
Dokončenie výmeny strešnej krytiny na OU
2768,00 zo dňa 19.9.
2018
  2.10.
2018
Baroš Ondrej Horný lieskov 134, 01821 17968666 5.10.
2018
75. DF2018/74
Materiál na dokončenie výmeny strešnej krytiny na OU
504,10   O2018/10 8.10.
2018
KAMON, s.r.o. Dolný Moštenec 205,01701 Pov. Bystrica 36343251 8.10.
2018
76. DF2018/75
Telefon za 9/2018
33,59 9905518177   8.10.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 8.10.
2018
77. DF2018/76
Vodné 7-9/2018
5,84 14472012   15.10.
2018
PVS a.s. Nová 133
017 46 Považská Bystrica
36672076 15.10.
2018
78. DF2018/77
Náklady na prevádzkuá SOU 4. Q.2018
91,76     15.10.
,2018
Obec Jasenica Námiestie Al.HLinku 29/34, 01701 Pov. Bystrica 00317349 15.10.
2018
79. DF2018/78
Laty, impregnácia dosiek na  výmenu strešnej krytiny OU
607,20   O2018/11 16.10.
2018
DESAL s.r.o. Dolný Lieskov 270,01821 46067019 16.10.
2018
80. DF2018/79
Vývoz KO za 9/2018
198,44 zo dňa
27.2. 2018
  17.10.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 18.10.
2018
81. DF2018/80
Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2018
26,00 zo dňa 21.3.2016   22.10.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 22.10.
2018
82. DFI2018/3
Rekonštrukcia miestnych kiomunikácií v obci Podskalie - prevedené stavebné práce
89445,64 ZoD 22016   26.10.
2018
VINKstav, s.r.o. Papradno 2, 01813 Papradno 44389256 26.10.
2018
83. DF2018/81
Vlajka SR
20,00   O2018/13 31.10.
2018
Jozef SMRHOLA - OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovaka 32581190 31.10.
2018
  N O V E M B E R                
84. DF2018/82
Dodávka plynu za 11/2018
104,00 9100091862   5.11.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 6.11.
2018
85. DF2018/83
Dodávka elektr. energie 11/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   5.11.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 6.11.
2018
86. DF2018/84
Telefon za 10/2018
33,59 9905518177   07.11.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 7.11.
2018
87. DFI2018/4
Vyrovnanie povrchov,výtlkov pri rekonštrukcii miestnych komunikácií
5559,00 2018044   15.11.
2018
VINKstav, s.r.o. Papradno 2, 01813 Papradno 44389256 23.11.
2018
88. DF2018/85
Vývoz Ko a kolntajnéra za 10/2018
345,89 zo dňa
27.2. 2018
  20.11.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 23.11.
2018
89. DF2018/86
Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2018
26,00 zo dňa 21.3.2016   23.11.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.11.
2018
                   
90. DF2018/87
Predlženie registrácie domény na r. 2019
25,68     23.11.
2018
EuroNET SLOVANIA s.r.o. M.R.Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica 36316130 17.12.
2018
  D E C E M B E R                
91. DF2018/88
Stravné lístky
294,00 10K114132   4.12.
2018
DOXX - Stravné lístky s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
36391000 4.12.
2018
92. DF2018/89
Elektrická energia 12/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   4.12.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 7.12.
2018
93. DF2018/90
Dodávka plynu 12/2018
122,00 9100091862   4.12.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 7.12.
2018
94. DF2018/91
Obecné noviny - predplatné na r. 2019
88,40 34323911   4.12.
2018
INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 31363091 7.12.
2018
95. DF2018/92
Plaketa - starosta, nerezová flasa - sada
289,88   O2018/15 7.12.
2018
Jozef Smrhola - OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovka 32581190 7.12.
2018
96. DF2018/93
Telefon za 11/2018
34,00 9905518177   7.12.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 7.12.
2018
97. DF2018/94
Služby OLH za r. 2018
167,28     7.12.
2018
Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1, 01701 Pov. Bystrica 34658505 7.12.
2018
98.
 
DF2018/95
Vývoz KO za 11/2018
193,24 zo dňa
27.2. 2018
  17.12.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 17.12.
2018
99. DF2018/96
Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2018
26,00 zo dňa 21.3.2016   28.12.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 28.12.
2018
100. DF2018/97
Exterierová mapa na plastovej tabuli -Súlovske vrchy
120,00   O2018/16 31.12.
2018
VKU Harmance, x.r.o. Kynceľová 54, 97401 46747770 31.12.
2018
101. DF2018/98
Telefon za 12/2018
33,59 9905518177   9.1.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 9.1.
2018
102. DF2018/99
Vývoz komunál.odpadu a kontajnéra za 12/2018
371,05 zo dňa
27.2. 2018
  14.1.
2019
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 14.1.
2018
103. DF2018/100
Vodné  10-12/2018
2,34 14472012   14.1.
2018
PVS a.s. Nová 133
017 46 Považská Bystrica
36672076 14.1.
2018

Faktúry 2017

P.
č.
Číslo
a popis faktúry
Celko
vá hod
nota
ČIslo
zmluvy
Číslo
objed
návky
Dátum 
doru
čenia
Dodávateľ Adresa IČO Dátum
zverej
nenia
1. DF2017/1
Systémová podpora URIS
1.1.-31.3.2017
100,00 U1281/2013 D1   02.01.
2017
MADE
spol.s.r.o.

 
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 9.1.
2017
2. DF2017/2
Dodávka plynu za 1/2017
96,00 9100091862   19.1.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 20.1.
2017
3. DF2016/3
Zabezpečenie služieb PO
40,00   O2017/1 19.1.
2017
Janka Kozáková
JK SERVIS
Dedovec 1847/365,
01701 Pov.Bystrica
36937151 20.1.
2017
4. DF2017/4
Mobil za obdobie
15.12.2016-14.1.2017
26,99 zo dňa 21.3.2016   23.1.
2017

 
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 23.1.
2017
5. DF2017/5
Náklady na prevádzku
SOU, odd.soc.ekon.  
služieb za 1-3/2017
90,41     23.1.
2017
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 23.1.
2017
6. DF2017/6
Vyúčtovanie elektr.
energie r. 2016 - KD
10,88 zo dňa 14.2. 2012   23.1.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 23.1.
2017
7. DF2017/7
Vyúčtovanie elektr
energie r. 2016 -KD
0,53 zo dňa 14.2. 2012   23.1.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 23.1.
2017
8. DF2017/9
Vyúčtovanie elektr.
energie r. 2016 - OU
-6,80 zo dňa 14.2. 2012   23.1.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 23.1.
2017
9. DF2017/9
Vyúčtovanie e.ektr.
energie r.2016 - verejné osvetelenie
64,16 zo dňa 14.2. 2012   25.1.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 25.1.
2017
10. DF2017/10
Vodné 
0,60 14472012   30.1.
2017
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 30.1.
2017
11. DF2017/11
Čistenie komínov na
obecnom úrade a v kultúrnom dome
64,26   O2017/2 1.2.
2017
INTEGRA s.r.o. Považské Podhradie 357
01704 Pov.Bystrica
36314528 1.2.
2017
12. DF2017/12
Vývoz komunálneho odpadu za 1/2017
126,66 zo dňa 
19.12.2011
  6.2.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 9.2.
2017
13. DF2017/13
Dodávka plynu za 2/2017
93,00 9100091862   7.2.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 9.2.
2017
14. DF2017/14
Autorská odmena za licenciu naverejné použitie hudobných
diel
14,28 VP/04/05746/001   8.2.
2017
SOZA Rastislavova 3 00178454 9.2.
2017
15. DF2017/15
Telefón za 1/2017
36,28 9905518177   8.2.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 9.2.
2017
16. DF2017/16
Elektrická energia 2/2017
102,00 zo dňa 14.2. 2012   10.02.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 13.02.
2017
17. DF2017/17
Zimná údržba miestnych 
komunikácií
61,50   O2017/1 13.02.
2017
Jozef Lamžo Dolný lieskov 249
01821
43145418 13.02.
2017
18. DF2017/18
Mobil za obdobie 15.1.-14.2.2017
26,99 zo dňa 21.3.2016   24.02.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 24.02.
2017
19. DF2017/19
Stravné lístky
346,00 10K114132 O2017/6 28.02.
2017
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 28.02.
2017
20. DF2017/20
Dodávka plynu 3/2017
88,00 9100091862   01.03.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 10.03.
2017

 
21. DF2017/21
Vývoz komunálneho odpadu za 2/2017
164,74 zo dňa 
19.12.2011
  06.03.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 10.03.
2017
22. DF2017/22
Predplatné mesačníka PaM 2017
66,00   O2017/4 06.03.
2017
Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 10.3.
2017
23. DF2017/23
Telefón za 2/2017
46,38 9905518177   08.03.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 10.03.
2017
24. DF2017/24
Žaluzie na obecný úrad a KD
211,75   O2017/5 08.03.
2017
NETA s.r.o. Vajanského 168/42
020 01 Púchov
31580157 10.03.
2017
25. DF2017/25
Dodávka elektrickej energie za 3/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   09.03.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 10.03.
2017
26. DF2017/26
Mobil za obdobie 15.2.-14.3.2017
27,08 zo dňa 21.3.2016   22.03.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 22.03.
2017
27. DF2017/27
Systémová podpora URBIS
1.4.- 30.6.2017
100,00 U1281/2013D1   04.04.
2017
MADE
spol.s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 11.04.
2017
28. DF2017/28
Dodávka plynu za 4/2017
48,00 9100091862   05.04.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 11.04.
2017
29. DF2017/29
Dodávka elektr. energie za 4/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   05.04.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 11.04.
2017
30. DF2017/30
Telefón za 3/2017
37,14 9905518177   06.04.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 11.04.
2017
31. DF2017/31
Vývoz komunálneho odpadu za 3/2017
284,27 zo dňa 
19.12.2011
  07.04.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 11.04.
2017
32. DF2017/32
Vodné vyúčtovanie 1/2017
-0,60 14472012   07.04.
2017
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 11.04.
2017
33. DF2017/33
Náklady na prevádzku SOU, vyúčtovnie nákladov za rok 2016
109,92     07.04.
2017
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 11.04.
2017
34. DF2017/34
Vyúčt. fa za dodávku elektriny - KD, 1.1.-6.3.2017
4,61 zo dňa 14.2. 2012   07.04.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 11.04.
2017
35. DF2017/35
Vodné 10.1.-30.3.2017
2,34 14472012   19.04.
2017
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 24.4.
2017
36. DF2017/36
Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2017
27,08 zo dňa 21.3.2016   24.04.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 24.04.
2017
37. DF2017/37
Dodávka elektr. energie 5/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   02.05.
2017
SSE a.s. Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 12.05.
2017
38. DF2017/38
Dodávka plynu 5/2017
19,00 9100091862   04.05.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 12.05.
2017
39. DF2017/39
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnér za 4/2017
334,63 zo dňa 
19.12.2011
  05.05.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 12.05.
2017
40. DF2017/40
Telefón za 4/2017
33,12 9905518177   09.05.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 12.05.
2017
41. DF2017/41
Mobil za obdobie 15.4.-14.5.2017
26,99 zo dňa 21.3.2016   22.05.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 30.05.
2017
42. DF2017/42
Dodávky plynu za 6/2017
8,00 9100091862   02.06.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 07.06.
2017
43. DF2017/43
Dodávka elekt.energie 6/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   05.06.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 07.06.
2017
44. DF2017/44
Vývoz komunálneho odpadu za 5/2017
167,78 zo dňa 
19.12.2011
  05.06.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 07.06.
2017
45. DF2017/45
Poplatok za regisstráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri
247,22   O2017/7 07.06.
2017
JUDr. Ján Hamár
notár
M.R.Štefánika 136, 01701 Pov.Bystrica 42301203 07.06.
2017
46. DF2017/46
Telefon za 5/2017
42,78 9905518177   13.06.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 13.06.
2017
47. DF2017/47
Mobil za obdobie 15.5.-14.6.2017
27,08 zo dňa 21.3.2016   22.06.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 26.06.
2017
48. DF2017/48
Výmena elektromera (verejné osvetlenie)
51,60     26.06.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 26.06.
2017
49. DF2017/49
Stravné lístky
346,00 10K114132 O2017/8 28.06.
2017
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 28.06.
2017
50. DF2017/50
Dodávka elektr. energie 7/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   03.07.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 10.07.
2017
51. DF2017/51
Systémová podpora URBIS 1.7.-30.9.2017
100,00 u1281/2013 d1   03.07.
2017
MADE
spol.s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 10.07.
2017
52. DF2017/52
Dodávka plynu 7/2017
8,00 9100091862   04.07.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 10.07.
2017
53. DF2017/53
Telefon za 6/2017
35,69 9905518177   10.07.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 10.07.
2017
54. DF2017/54
Vývoz komunálneho odpadu za 6/2017
178,15 zo dňa 
19.12.2011
  10.07.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 10.07.
2017
55. DF2017/55
Vodné 4-6/2017
5,84 14472012   14.07.
2017
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 15.07.
2017
56. DF2017/56
Náklady na prevádzku SOU, odd. soc.ekon.služieb za 3.štvrťrok 2017
86,10     14.07.
2017
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 15.07.
2017
57. DF2017/57
Občerstvenie -návšteva župana TSK
50,00   O2017/9 14.07.
2017
Jakubech Martin Pružina 485, 01822 41095871 15.07.
2017
58. DF2017/58
Mobil za obdobie 15.6.-14.7.2017
26,99 zo dňa 21.3.2016   20.07.
2017

 
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 20.07.
2017
59. Df2017/59
Dodávka elektr. energie 8/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   14.08.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 14.08.
2017
60. DF2017/60
Dodávka plynu za 8/2017
8,00 9100091862   14.08.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 14.08.
2017
61. DF2017/61
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnér za 7/2017
373,36 zo dňa 
19.12.2011
  14.08.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 14.08.
2017
62. DF2017/62
Telefon za 7/2017
36,59 9905518177   14.08.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 14.08.
2017
63. DFI2017/1
Vybudovanie súboru stavieb spoloč.zariadení v obci Podskalie - prevedné práce

 
194419,02 ZoD zo dňa
17.02.2016
  18.08.
2017
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. Udiča 530, 01801 45348430 21.08.
2017
64. DF2017/63
Mobil za obdobie 15.7.-14.8.2017
27,08 zo dňa 21.3.2016   21.08.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 21.08.
2017
65. DF2017/64
Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
60,00   O2017/10 21.08.
2017
Richard Krajčík Tribin 97, 96623 Lovcica-Trubin 37396196 21.08.
2017
66. DF2017/65
Ochranný odev, kukla, zásahová obuv pre DHZ Podskalie
477,20   O2017/11 22.08.
2017
Firesystem,
s.r.o.
Nižná Korňa 501, 023 21 44543697 22.08.
2017
67. DF2017/66
Oprava požiarnej striekačký
409,97   O2017/12 25.08.
2017
FLORIAN 
s.r.o.
Priekopská 26, 036 08 Martin 36427969 25.08.
2017
68. DF2017/67
Motorová píla HSQ pre DHZ Podskalie
449,00   O2017/13 28.08.
2017
LST centrtum s.r.o. Partizánska 55/81, 96212 Detva 47984155 28.08.
2017
69. DF2017/68
Dodávka plynu za 9/2017
15,00 9100091862   04.09.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 08.09.
2017
70. DF2017/69
Dodávka elektr. energie 9/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   04.09.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 08.09.
2017
71. DF2017/70
Telefon za 8/2017
32,21 9905518177   06.09.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 08.09.
2017
72. DF2017/71
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 8/2017
457,05 zo dňa 
19.12.2011
  07.09.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 08.09.
2017
73. DFI/2017/2
Vybudovanie súboru stavieb spol. zariadení v obci Podskalie
295437,85 zo dňa 17.02.
2016
  12.09.
2017
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. Udiča 530, 01801 45348430 12.09.
2017
74. DFI2017/3
Vybudovanie súboru stavieb spoloč. zariadení v obci Podskalie
25 799,99 zo dňa 17.02.
2016
  18.9.
2017
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. Udiča 530, 01801 45348430 18.09.
2017
75. DF2017/72
Mobil za obdobie 15.8.-14.9.2017
27,19 zo dňa 21.3.2016   25.9.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 2.10.
2017
76. .DF2017/73
Mesačník PaM 2018 -predplatné na r. 2018
68,00     27.9.
2017
Poradca s.r.o.  Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 2.10.
2017
77. DF2017/74
Dodávka elektrickej energie za 10/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   2.10.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 11.10.
2017
78. DF2017/75
Systémová podpra URBIS 1.10.-31.12.2017
50,00 U1281/2013 D1   2.10.
2017
MADE s.r.o. Hurbanova 14A 36041688 11.10.
2017
79. DF2017/76
Dodávka plynu za 10/2017
47,00 9100091862   2.10.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 11.10.
2017
80. DF2017/77
Vývoz komunálneho odpadu za 9/2017
181,47 zo dňa 
19.12.2011
  5.10.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 11.10.
2017
81. DF2017/78
Telefon za 9/2017
51,80 9905518177   11.10.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 11.10.
2017
82. DF2017/79
Vodné 7-9/2017
5,84 14472012   20.10.
2017
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 20.10.
2017
83. DF2017/80
Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2017
26,99 zo dňa 21.3.2016   23.10.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 23.10.
2017
84. DF2017/81
Náklady na prevádzku SOU, odd.soc.a ekon.služieb 4 štvrťrok 2017
86,10       Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 24.10.
2017
85. DF2017/82
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
300,00 zo dňa 9.10.
2017
  31.10.
2017
Ing. Ľudoví Vician M.R.Štefánika 157/45, Považská Bystrica 40711820 31.10.
2017
86. DF2017/83
Vlajka SR
30,00   O2017/14 31.10.
2017
Jozef Smrhola - OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovka 32581190 31.10.
2017
87. DF2017/84
Dodávka elektr. energie za 11/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   6.11.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 8.11.
2017
88. DF2017/85
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 10/2017
384,14 zo dňa 
19.12.2011
  6.11.
2017
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 8.11.
2017
89. DF2017/86
Dodávka plynu za 11/2017
77,00 9100091862   6.11.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 8.11.
2017
90. DF2017/87
Telefon za 10/2017
31,42 9905518177   8.11.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 8.11.
2017
91. DF2017/88
Uhlie na vykurovanie kultúrneho domu
281,59   O2017/16 13.11.
2017
Ing. Pavol Belobrad-Obchod a výrobca Staničná ulica 340/7, 018 61 Beluša 30484448 13.11.
2017
92. DF2017/89
Skriňa univerzálna
206,40   O2017/21 13.11.
2017
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava 44413467 13.11.
2017
93. DF2017/90
Strešná krytina na výmenu strechy na kultúrnom dome
2795,77   O2017/16 13.11.
2017
BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín 36423416 13.11.
2017
94. DF2017/91
Odstránenie a likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny na budove kultúrneho domu č. 88
3600,00   O2017/15 23.11.
2017
Losstav, s.r.o.
 
Púchovská 19/18
020 01 Streženice
36737984 23.11.
2017
95. DF2017/92
Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2017
27,08 zo dňa 21.3.2016   23.11.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 23.11.
2017
96. DF2017/93
Práce OLH za rok 2017
167,28 zo dňa 30.12.2009   4.12.
2017
Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov.Bystrica 34658505 4.12.
2017
97. DF2017/94
Výrez krov v obecných lesoch
720,00   O2017/22 4.12.
2017
Ing. Marian
Vlnieška
Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov.Bystrica 34658505 4.12.
2017
98. DF2017/95
Klampiarske práce na výmene strešnej krytina na kultúrnom dome
3722,00 zo dňa 20.10.
2017
  4.12.
2017
Baroš Ondrej
klampiarske práce
Horný Lieskov 134, 018 21  17968666 4.12.
2017
99. DF2017/96
Oplechovanie bočnej steny a schodišťa na kultúrnom dome
195,00   O2017/23 4.12.
2017
Baroš Ondrej
klampiarske práce
Horný Lieskov 134, 018 21  17968666 4.12.
2017
100. DF2017/97
zvodové rúry, žľaby, kolená na výmenu - strecha kultúrneho domu
579,00   O2017/20 4.12.
2017
Kamon, s.r.o. Dolný Moštenec 205, Pov. Bystrica 36343251 4.12.
2017
101. DF2017/98
Dodávka plynu za 12/2017
90,00 9100091862   4.12.
2017
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 4.12.
2017
102. DF2017/99
Obecné noviny -predplatné r. 2018
67,60     4.12.
2017
INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 31363091 4.12.
2017
103. DF2017/100
Dodávka elektr. energie za 12/2017
99,00 zo dňa 14.2. 2012   4.12.
2017
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 4.12.
2017
104. DF2017/101
Strešné okná, plech na strechu kultúrneho domu
263,52   O2017/16 4.12.
2017
BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín 36423416 4.12.
2017
105. DF2017/102
Telefon za 11/2017
23,59 9916132787   6.12.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 11.12.
2017
106. DF2017/103
Vykonaná práce v obecných lesoch
1536,00   O2017/19 06.12.
2017
Združenie lesomajiteľov poz. spol.Podskalie Podskalie 01822 31202136 14.12.
2017
107. DF2017/104
Predĺženie registr.domény
25,68     14.12.
2017
EuroNet Slovakia s.r.o. M.R.Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica 36316130 14.12.
2017
108. DF2017/105
Stravné lístky
176,00   O2017/27 15.12.
2017
DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
3639100 15.12.
2017
109. DF2017/106
Archívne škatule 4 ks
13,50   O2017/24 18.12.
2017
EMBA Trade, s.r.o. Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky 34142860 18.12.
2017
110.     DF2017/107
Príspevok na chod MAS Naše Považie
42,24 uzn.VZ 1/2016   19.12.
2017
MAS Naše Považie Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov 42025257 19.12.
2017
111.    DF2017/108
Vývoz kom.odpadu za 11/2017
196,95   O2017/17 19.12.
2017
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 19.12.
2017
112. DF2017/109
Osvedčovania kniha - overenie podpisu
15,28   O2017/25 19.12.
2017
ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 19.12.
2017
113. DF2017/110
Tlačivá - daň z nehnuteľností
11,50   O2017/28 28.12.
2017
INPROST spol.s. r.. o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 31363091 28.12.
2017
114. DF2017/111
Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2017
30,46 zo dňa 21.3.2016   28.12.
2017
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 28.12.
2017
115. DF2017/112
Vývoz KO a kontajnéra za 12/2017
341,00   O2017/17 28.12.
2017
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 28.12.
2017
116. DF2017/113
Telefon za 12/2017
28,48 9916132787   05.01.
2018
Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,
81762 Bratislava
35763469 05.01.
2018
117. DF2017/114
Vodné 10-12/2017
5,84 14472012   15.01.
2018
PVS a.s. Nová 133
01746 Pov.Bystrica
36672076 15.01.
2018
118. DF2017/115
Vyúčtov.elektr. energie r. 2017
-71,17 zo dňa 14.2. 2012   15.01.
2018
SSE a.s Pri Rajčianke
8591/4B, 01047 Žilina
36403008 15.01.
2018
119. DF2017/116
Vyúčtovanie spotreby  plynu za r. 2017
-66,41 9100091862   15.01.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 15.1.
2018

Faktúry 2016

P.č.

Číslo a  popis   faktúry              

 

Celková

hodnota  

s DPH

Číslo

zmluvy  

Číslo

objed

návky

Dátum

doruče

nia

 

 

Dodávateľ         

 

Adresa                                       

IČO     

Dátum 

zverej

nenia

1.

DF 2015/1

Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2016

100,00 U1281/2013  

5.1.

2016

Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688

14.1.

2016

2. DF2016/2
Dodávka plynu 1/2016
106,00 9100091862   15.1.
2016
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 15.1.
2016
3. DF 2016/3
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - odmena podľa zmluvy, bod 4.1.1.
500,00 zo dňa 7.1.2016   20.1.
2016
MP Profit  PB,s.r.o. Železničná 85/2
017 01 Pov.Bystrica
50068849 21.2.
2016
4. DF 2016/4
Stravné lístky 100 ks
336,00 10K114132 O2016/2 27.1.
2016
DOXX -Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 27.1.
2016
5. DF 2016/5

Dodávky plynu 2/2016
103,00 9100091862   2.2.
2016
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 8.2.
2016
6. DF 2016/6
Vývoz komunálneho odpadu za 1/2016
252,30 zo dňa 19.12.2011   8.2.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
01701 Pov.Bystrica
31564682 8.2.
2016
7. DF2016/7
Separovaný odpad za 1/2016
18,00 zo dňa
19.12.2011
  8.2.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov.Bystrica
31564682 8.2.
2016
8. DF2016/8
Telefon za 1/2016
62,06 9905518177   8.2.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.2.
2016
9. DF2016/9
Dodávka elektrickej energie za 2/2016
102,00 zo dňa 14.2. 2012   8.2.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 8.2.
2016
10. DF2016/10
Náklady na prevádzku SOU, odd. soc.ekon .služieb, vyúčt. r. 2015
110,12     9.2.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130 01817 00317349 9.2.
2016
11. DF2016/11
Vypracovanie štúdie uskutočnisteľnosti, odmena podľa zmluvy bod 4.1.2.
500,00 zo dňa 7.1. 2016   16.2.
2016
MP Profit  PB,s.r.o. Železničná 85/2
017 01 Pov.Bystrica
50068849 16.2.
2016
12. DF2016/12
Autorská odmena za licenciu na verejné použítie hudobných diel
14,28     22.2.
2016
SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454 22.2.
2016
13. DF 2016/13
Dodávky plynu 3/2016
97,00 9100091862   2.3.
2016
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 13.3.
2016
14. DF 2016/14
Dodávka elektrickej energie za 3/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   2.3.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 14.3.
2016
15. DF 2016/15
Vlajka obecná a SR
49,01   O2016/3 3.3.
2016
Jozef Smrhola - OLYMP Madarovska 145
935 87 Santovka
32581190 2.3.
2016
16. DF 2016/16
Vývoz komunálneho odpadu za 2/2016
267,65 zo dňa 19.12.2011   4.3.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov.Bystrica
31564682 17.3.
2016
17. DF 2016/17
Separovaný odpad za 2/2016
18,00 zo dňa 19.12.2011   4.3.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov.Bystrica
31564682 17.3.
2016
18. DF 2016/18
Telefón za 2/2016
43,72 9905518177   7.3.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 17.3.
2016
19. DF 2016/19
Účtovné súvťažnosti v samospráve od 1.1.2016
25,00   O2016/1 10.03.
2016
Reg. združenie miest a obcí Stredného Považia  K dolnej stanici 20A
911 01 Trenčín
34006273 28,3.
2016
20. DF 2016/20
Náklady na prevádzku SOU, odd. soc.ekon .služieb, vyúčt. r. 2015
90,88     14.3.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130
 018 17
00317349 17.3.
2016
21. DF 2016/21
Zabezpečenie služieb PO
137,90   O2016/4 14.3.
2016
Janka Kozáková, JK SERVIS Dedovec 1847/365 
017 01 Pov. Bystrica
36937151 5.4.
2016
22. DF 2016/22
Dodávka elektrickej energie za 4/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   1.4.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 12.4.
2016
23. DF 2016/23
Vývoz komunálneho odpadu za 3/2016
600,84 zo dňa 19.12.2011   4.4.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 18.4.
2016
24. DF 2016/24
Separovaný odpad za 3/2016
18,00 zo dňa 19.12.2011   4.4.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 12.4.
2016
25. DF 2016/25
Dodávky plynu 4/2016
53,00 9100091862   4.4.
2016
SPP a.s Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 12.4.
2016
26. DF 2016/26
Systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.2016
100,00 U1281/2013   4.4.
2016
Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688 12.4.
2016
27. DF 2016/27
Telefón za 3/2016
48,48 9905518177   11.4.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
35763469 12.4.
2016
28. DF 2016/28
Vypracovanie a odovzdanie diela: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
250,00 zo dňa 16.6.2015   12.4.
2016
Reg. rozvojová agentúra Púchov Námestie slobody 1400
020 01 Púchov
37923536 18.4.
2016
29. DF 2016/29
Vodné
2,34 14472012   12.4.
2016
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133
017 46 Pov. Bystrica
36672076 12.4.
2016
30. DF 2016/30
Lekárska pos. činnosť
39,84 zo dňa 18.02.2015   18.4.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130 018 17 00317349 18.4.
2016
31. DF 2016/31
Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2016
27,08 zo dňa 21.3.2016   22.4.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 28.4.
2016
32. DF2016/32
Stravné lístky 100 ks
336,00 10K114132 O2016/5 28.4.
2016
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 24.4.
2016
33. DF 2016/33
Dodávky plynu 5/2016
21,00 9100091862   2.5.
2016
SPP a.s Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 12.5.
2016
34. DF 2016/34
Dodávka elektrickej energie za 5/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   3.5.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 12.5.
2016
35. DF 2016/35
Výmena tonera
24,00   O2016/6 3.5.
2016
WAY-COPY, s.r.o. Nižný Kelčov 885
023 55 Vysoká nad Kysucou
47505371 12.5.
2016
36. DF 2016/36
Telefón za 4/2016
39,05 9905518177   6.5.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 12.5.
2016
37. DF 2016/37
Vývoz komunálneho odpadu za 4/2016
171,80 zo dňa 19.12.2011   12.5.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 17.5.
2016
38. DF 2016/38
Separovaný odpad za 4/2016
18,00 zo dňa 19.12.2011   12.5.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 12.5.
2016
39. DF 2016/39
Vypracovanie potvrdenia o výskyte hniezdnej lokality druhu vtáka 
35,00     13.5.
2016
Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B
974 01 Ban. Bystrica
17058520 17.5.
2016
40. DF 2016/40
Mobil  za obdobie 15.4.-14.5.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   20.5.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 5.6.
2016
41. DF 2016/41
Dodávka elektrickej energie za 6/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   1.6.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 7.6.
2016
42. DF 2016/42
Vývoz komunálneho odpadu za 5/2016
322,20 zo dňa 19.12.2011   6.6.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 7.6.
2016
43. DF 2016/43
Separovaný odpad za 5/2016
18,00 zo dňa 19.12.2011   6.6.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 7.6.
2016
44. DF 2016/44
Dodávky plynu 6/2016
9,00 9100091862   6.6.
2016
SPP a.s Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 7.6.
2016
45. DF2016/45
Telefon za 5/2016
34,84 9905518177   8.6.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.6.
2016
46. DF2016/46
Ťažba a približovanie dreva v obecných lesoch
211,08   O2016/7 20.6.
2016
Martin Sádecký- SAĎO Sádočné 13
018 16 Domaniža
43369171 22.6.
2016
47. DF2016/47
Vývoz kontajnéra
195,76 zo dňa 19.12.2011   20.2.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 22.6.
2016
48. DF2016/48
Náklady na prevádzku SOU a odd.soc.a ekon.služieb za  3 štvr.
90,88 zo dňa 18.02.2015   22.6.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130 018 17 00317349 22.6.
2016
49. DF2016/49
Lek. posud. činnosť
13,28     22.6.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130 018 17 00317349 22.6.
2016
50. DF2016/50
Mobil za obdobie od 15.5.-14.6.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   23.6.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 23.6.
2016
51. DF2016/51
Systémová podpora URBIS (1.7.-30.9.2016)
100,00 U1281/2013   1.7.
2016
Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688 7.7.
2016
52. DF2016/52
Dodávka elektrickej energie za 7/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   1.7.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 7.7.
2016
53. DF2016/53
Dodávka zem.plynu za 7/2016
8,00 9100091862   4.7.
2016
SPP a.s Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 7.7.
2016
54. DF2016/54
Vývoz komunálneho odpadu za 6/2016
138,18 zo dňa 19.12.2011   7.7.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 7.7.
2016
55. DF2016/55
Odvoz separovaného zberu za 6/2016
18,00 zo dňa 19.12.2011   7.7.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 7.7.
2016
56. DF2016/56
Telefón za 6/2016
35,17 9905518177   7.7.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.7.
2016
57. DF2016/57
Pracovné a ochranné pomôcky pre DHZ
702,90   O2016/8 14.7.
2016
FIRE system, M.Kavalková Faturová Nižná Korňa 501
02321 Korňa
41827449 19.7.
2016
58. DF2016/58
Vodné za 4-6/2015
5,84 14472012   14.7.
2016
Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133
017 46 Pov. Bystrica
36672076 19.7.
2016

 
59. DF2016/59
Renovácia tonera do tlačiarne
24,00   O2016/9 19.7.
2016
WAY-COPY, s.r.o. Nižný Kelčov 885
023 55 Vysoká nad Kysucou
47505371 19.7.
2016
60. DF2016/60
Mobil za obdobie od 16.6.-14.7.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   22.7.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 22.7.
2016
61. DF2016/61
Dodávka elektrickej energie za 8/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   8.8.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 8.8.
2016
62. DF2016/62
Dodávka zem.plynu za 8/2016
8,00 9100091862   8.8.
2016
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 8.8.
2016
63. DF2016/63
Vývoz komunálneho odpadu za 7/2016
156,86 zo dňa 19.12.2011   8.8.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 8.8.
2016
64. DF2016/64
Telefón za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016
27,35 9905518177   9.8.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.
2016
65. DF2016/65
Mobil za obdobie 15.7.2016-14.8.2016

 
26,99 zo dňa 21.3.2016   24.8.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 24.8.
2016
66. DF2016/66
Stravné lístky 120 ks
402,00 10K114132 O2016/11 23.8.
2016
DOXX - stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 23.8.
2016
67. DF2016/67
Dodávka zem. plynu za 9/2016
17,00 9100091862   5.9.
2016
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 5.9.
2016
68. DF2016/68
Dodávka elektrickej energie za 9/2016
102,00 14.2.2012   5.9.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 5.9.
2016
69. DF2016/69
Vývoz komunálneho odpadu za 8/2016
459,34 zo dňa 19.12.2011   7.9.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 7.9.
2016
70. DF2016/70
Telefón za obdobie 1.9.2016-30.9.2016
48,61 9905518177   7.9.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.9.
2016
71. DF2016/71
Nákup smetných nádob
240,00   O2016/12 9.9.
2016
BINS s.r.o. Vašinova 61,
949 01 Nitra
45510393 9.9.
2016
72. DF2016/72
Mobil za obdobie
15.8.-14.9.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   23.09.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 23.9.
2016
73. DF2016/73
Dodávka elektrickej
energie za 10/2016
102,00 14.2.2012   03.10.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 10.10.
2016
74. DF2016/74
Náklady na prevádzku
SOU, odd.soc. a ekon.
služieb
90,88     03.10.
2016
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 10.10.
2016
75. DF2016/75
Systémová podpora 
URBIS 1.10.-31.12.2016
100,00 U1281/2013 D1   03.10.
2016
MADE spol.
s.r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 
Ban.Bystrica
36041688 10.10.
2016
76. DF2016/76
Dodávka zemného plynu  za 10/2016
51,00 9100091862   04.10.
2016
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 10.10.
2016
77. DF2016/77
Telefon za 9/2016
36,71 9905518177   07.10.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.10.
2016
78. DF2016/78
Vývoz komunál.odpadu a kontajnéra za 9/2016
364,23 zo dňa 19.12.2011   10.10.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 10.10.
2016
79. DF2016/79
Vodné za 7-9/2016
3,50 14472012   17.10.
2016
Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133
017 46 Pov. Bystrica
36672076 17.10.
2016
80. DF2016/80
Audit zarok 2015
300,00 zo dňa
03.10.
2016
  17.10.
2016
Ing. Ľudovít Vician M.R.Štefánika 157/45,01701 Pov. Bystrica 40711820 17.10.
2016
81. DF2016/81
Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   20.10.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 20.10.
2016
82. DF2016/82
Príspevok na chod
MAS Naše Považie
na rok 2016
42,24 uzn. 1/2016
zo dňa 25.10.2016
  26.10.
2016
MAS Naše Považie Štefánikova 821/21
02001Púchov
42025257 26.10.
2016
83. DF2016/83
Dodávka zemného plynu za 11/2016
85,00 9100091862   03.11.
2016
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 07.11.
2016
84. DF2016/84
Dodávka elektr. energie za 11/2016
102,00 14.2.2012   3.11.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 07.11.
2016
85. DF2016/85
Telefón za 10/2016
33,72 9905518177   07.11.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 07.11.
2016
86. DF2016/86
Vývoz kom.odpadu a kontajnéra za 10/2016
364,23 zo dňa 19.12.2011   07.11.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 07.11.
2016
87. DF2016/87
Predĺženie registrácie domény 1 rok
28,56     23.11.
2016
EuroNET Slovakia s.r.o. M.R,Štefánika 157/45 Pov. Bystrica 36316130 27.11.
2016
88. DF2016/88
Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   23.11.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 27.11.
2016
89. DF2016/89
Sadenice - smrek obyčajný
273,00   O2016/12 28.11.
2016
Ing. Miroslav Lazorík Jesenského 2735/184
06901 Snina
30624681 28.11.
2016
90. DF2016/90
Stravlé lístky 100 ks
336,00 10K114132 O2016/14 28.11.
2016
DOXX -stravné lístky s.r.o. Kálov 356
010 01  Žilina
36391000 28.11.
2016
91. DF2016/91
Kartotéková skrinka
178,80   O2016/13 29.11.
2016
AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava 36268518 29.11.
2016
92. DF2016/92
Dodávka zemného plynu za 12/2016
100,00 9100091862   02.12.
2016
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 9.12.
2016
93. DF2016/93
Dodávka elektr. energie za 12/2016
102,00 zo dňa 14.2.2012   2.12.
2016
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 36403008 9.12.
2016
94. DF2016/94
Platová tabuľa -PRV SR 2014-2020 Vybudovanie spol.zar.iadení a opatr.
60,00   O2016/15 5.12.
2016
MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 01701 Pov. Bystrica 50068849 9.12.
2016
95. DF2016/95
Vývoz komunálneho odpadu za 11/2016
155,21 zo dňa 19.12.2011   5.12.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 9.12.
2016
96. DF2016/96
Práce OLH za r.2016
167,28 zo dňa 30.12.2009   6.12.
2016
Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1, 01701 Pov. Bystrica 34658505 9.12.
2016
97. DF2016/97
Obecné noviny- predplatné na rok 2017
67,60     6.12.
2016
INPROST s.r.o. Smrečianska 29 , 81105 Bratislava 1 31363091 9.12.
2016
98. DF2016/98
Telefón za 11/2016
33,95 9905518177   6.12.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.12.
2016
99. DF2016/99
Výmena okien a dverí, oprava muriva a fasády na kultúrnom dome
7 495,80 zo dňa
26.9  2016
  9.12.
2016
PROTEF, s.r.o. Dolný Moštencec 259, 01701 Pov.Bystrica 46016040 9.12.
2016
100. DF2016/100
Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2016
26,99 zo dňa 21.3.2016   28.12.
2016
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 28.12.
2016
101. DF2016/101
Vývoz kom. odpadu a kontajnéra za 12/2016
335,89 zo dňa 19.12.2011   28.12.
2016
Chudovský a.s Žilinská 790/17
017 01 Pov. Bystrica
31564682 28.12.
2016
102. DF2016/102
Telefon za 12/2016
35,56 9905518177   9.1.
2017
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.1.
2017
103. DF2016/103
Vodné za 10-12/2016
4,68 14472012   15.1.
2017
Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133
017 46 Pov. Bystrica
36672076 15.1.
2017
104. DF2016/104
Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2016
-172,31 9100091862   15.1.
2017
SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 15.1.
2017

Faktúry 2015

P.č.

Číslo a  popis   faktúry              

 

Celková

hodnota  

s DPH

Číslo

zmluvy  

Číslo

objed

návky

Dátum

doruče

nia

 

 

Dodávateľ         

 

Adresa                                       

IČO     

Dátum

zverej

nenia

1.

DF 2015/1

Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2015

100,00 U1281/2013  

7.1.

2015

Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688

19.1.

2015

2.

DF2015/2

Vyúčtov.spotreby plynu od 19.9.-31.12.2014

-6,24 9100091862  

19.1.

2015

SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256

19.1.

2015

3.

DF2015/3

Finančný spravodajca r.2014-vyúčtovanie

48,86

 

   

19.1.

2015

Poradca podnikateľa spol.s r.o.

Martina Rázusa 23A

01001 Žilina

31592503

19.1.

2015

4.

DF2015/4

Príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2015

18,60 uzn. Valn. zhromažd. z 13. 6. 2011  

19.1.

2015

MAS Naše Považie Štefánikova 821/21  020 01 Púchov 42025257

19.1.

2015

5.

DF 2015/5

Dodávky plynu za 1/2015

80,00 31564682  

22.1.

2015

SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256

22.1.

2015

6.

DF2015/6

Vývoz komunálneho odpadu za 1/2015

175,54 zo dňa 19.12.2011  

4.2.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

11.2.

2015

7.

DF2015/7

Separovaný odpad za 1/2015

18,90 zo dňa 19.12.2011  

4.2.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

11.2.

2015

8.

DF2015/8

Dodávky plynu za 2/2015

78,00 31564682  

4.2.

2015

SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256

11.2.

2015

9.

DF2015/9

Elektrická energia za 1/2015

107,00 zo dňa 14.2. 2012  

5.2.

2015

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008

11.2.

2015

 

10.

DF2015/10

Telefón za 1/2015

38,40 9905518177  

9.2.

2015

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469

11.2.

2015

11.

DF2015/11

Náklady na prevádzku SOU

75,64    

9.2.

2015

Obec Jasenica 018 17 Jasenica 130 00317349

11.2.

2015

12.

DF2015/12
ESET Smart Security
Licencia pre 1 PC na 2 roky

50,33

 

O2015/1

19.2.
2015

ESET, spol.s.r.o.

Einsteinova 24
Bratislava

31333532

23.2.
2015

13. DF2015/13
Licencia na verejné používanie hudobných diel na r. 2015-Obecný rozhlas
14,28 VP/04/05746/
001
  20.02.
2015
SOZA Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
00178454 23.2.
2015
14. DF2015/14
Stravné lístky

 
237,00 10K114132 O2015/2 23.02.
2015
DOXX spol. s. r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 23.2.
2015
15. DF2015/15
Elektrická energia 3/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   2.3.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 9. 3.
2015
16. DF2015/16
Dodávka plynu za  3/2015
73,00 31564682   2.3.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 9. 3.
2015
17. DF2015/17
Vývoz komunálneho odpadu za 2/2015
171,38 zo dňa 19.12.2011   4.3.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 9.3.
2015
18. DF2015/18
Separovaný odapd
 za 2/2014
18,90 zo dňa 19.12.2011   4.3.
2015
Chudovský a.s.
Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 9.3.
2015
19. DF2015/19
Telefon za 2/2015
35,64 9905518177   9.3.
2015
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 9.3.
2015

20.

DF2015/20
Vývoz kontajnéra

155,12

zo dňa 19.12.2011

 

20.03.
2015

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica

31564682

20.3.
2015

21. DF2015/21
Systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.2015
100,00 U1281/2013   7.4.
2015
Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688 8.4.
2015
22. DF2015/22
Separovaný odpad za 3/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   7.4.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 8.4.
2015

 
23. DF2015/23
Vývoz komunálneho odpadu za 3/2015
259,16 zo dňa 19.12.2011   7.4.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 8.4.
2015
24. DF2015/24
Lekárska posudková činnosť
13,28 TSK/2006/00243
 
  7.4.
2015
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 8.4.
2015
25. DF2015/25
Elektrická energia za 4/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   7.4.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 8.4.
2015
26. DF2015/26
Telefón 3/2015
38,81 9905518177   10.4.
2015
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 10.4.
2015
27. DF2015/27
Dodávka plynu za 4/2015
40,00 31564682   10.4.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 10.4.
2015
28. DF2015/28
Vodné za 1.1.-30.3.2015
3,50 14472012   13.4.
2015
PVS a.s. Nová 133
017 46 Pov.Bystrica
36672076 14.4.
2015
29. DF2015/29
Náklady na prevádzku SOU, odd.soc.a ekon. služieb za 2.Q 2015
107,12 uzn. SOU zo dňa 18.2.2015   28.4.
2015
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 28.4.
2015
30. DF2015/30
Stravné lístky 200 ks
666,00 10K114132 O2015/3 28.4.
2015
DOXX spol. s. r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 28.4.
2015
31. DF2015/31
Elekttrická energia za 5/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   4.5.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 7.5.
2015
32. DF2015/32
Dodávka plynu za 5/2015
16,00 31564682   4.5.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 7.5.
2015
33. DF2015/32
Vývoz komunálneho odpadu za 4/2015
175,54 zo dňa 19.12.2011   6.5.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 7.5.
2015
34. DF2015/34
Separovaný odpad
za 4/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   6.5.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 7.5.
2015
35. DF2015/35
Telefon za 4/2015
36,14 9905518177   11.5.
2015
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 11.5.
2015
36.

  DF2015/36           Vývoz kontajnéra

 

129,49 zo dňa 19.12.2011  

22.5.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

25.5.

2015

37.

DF2015/37    Vyhotovenie bezpečnost. pojektu na ochranu osobných údajov

84,00   O2015/4

25.5.

2015

PK-Systems s r.o.

SNP 22

96501 Žiar nad Hronom

36636720

25.5.

2015

38.   

DF2015/38   

 Dodávka plynu za 6/2015

7,00 31564682  

1.6.

2015

SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256

8.6.

2015

39.

DF2015/39 

Elektrická energia za 6/2015

107,00 zo dňa 14.2. 2012  

1.6.

2015

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008

8.6.

2015

40.

DF2015/40

Odvoz separovaného odpadu za 5/2015

18,90 zo dňa 19.12.2011  

2.6.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

8.6.

2015

41.

DF2015/41        

  Vývoz komunálneho odpadu za 5/2015

194,75 zo dňa 19.12.2011  

2.6.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

8.6.

2015

42.

DF2015/42

Telefón za 5/2015

36,53 9905518177  

8.6.

2015

Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469

8.6.

2015

43.

DF2015/43

Za služby verejnosti poskyt. RTVS za 5/2015

4,64    

12.6.

2015

Rozhlas a televízia Slovenska

 

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

47232480

12.6.

2015

44.

DF2015/44

Vývoz komunálneho odpadu za 6/2015

147,17 zo dňa 19.12.2011  

1.7.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

6.7.

2015

45.

DF2015/45

Odvoz separovaného odpadu za 6/2015

18,90 zo dňa 19.12.2011  

1.7.

2015

Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682

6.7.

2015

46.

DF2015/46

Elektrická energia za 7/2015

107,00

 

zo dňa 14.2. 2012  

1.7.

2015

SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008

6.7.

2015

47.

DF2015/47

Systémová podora URBIS 1.7.-30.9.2015

100,00 U1281/2013  

1.7.

2015

Made spol. s r.o.

Lazovná 69

974 01 Ban.Bystrica

36041688

6.7.

2015

48.

DF2015/48

Dodávka plynu za 7/2015

7,00 31564682  

2.7.

2015

SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256

6.7.

2015

49.

DF2015/49

Telefón za 6/2015

 

 

29,59

 

 

9905518177

 

 

 

9.7.

2015

 

Slovak Telekom a.s

 

 

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

 

35763469

 

 

13.7.

2015

 

 

50. DF2015/50
Vodné za 4-6/2015
5,84 14472012   14.7.
2015
PVS a.s.
 
Nová 133
017 46 Pov.Bystrica
36672076 16.7.
2015
51. DF2015/51
Náklady na prevádzku SOU,odd.soc. ekon .služieb za 3.Q 2015
80,03 uzn. SOU zo dňa 18.2.2015   28.7.
2015
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 28.7.
2015
52. DF2015/52
Dodávka a dovoz materiálu na odvedenie dažďovej vody na ihrisku
542,66   O2015/5 28.7.
2015
DK Trade s.r.o.
 
Dolný Moštenec 259 31638201 28.7.
2015
53.    DF2015/53
Elektrická energia za 8/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   10.8.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 10.8.
2015
54. DF2015/54
Vývoz kontajnéra
163,35 zo dňa 19.12.2011   10.8.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 10.8.
2015
55. DF2015/55
Separovaný odpad za 7/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   10.8.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 10.8.
2015
56. DF2015/56
Vývoz komunálneho odpadu za 7/2015
190,60 zo dňa 19.12.2011   10.8.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 10.8.
2015
57. DF2015/57
Dodávka plynu za 8/2015
7,00 31564682   10.8.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 10.8.,
2015
58. DF2015/58
Telefon za 7/2015
36,48 9905518177   10.8.
2015

Slovak Telekom a.s

 
Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 10.8.
2015
59. DF2015/59
Kvalifikovaný syst. certifikát na 4 roky
103,20 súhlas s vydaním certif. zo dňa 28.7.2015 O2015/6 17.8.
2015
Disig, a.s.
 
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 359759 21.8.
2015
60. DF2015/60
Za služby verejnosti poskyt. RTVS za 8/2015
4,64     20.8.
2015
Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

47232480

21.8.
2015
61. DF2015/61
Elektrická energia za 9/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   2.9.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 7.9.
2015
62. DF2015/62
Dodávka plynu za 9/2015
13,00 31564682   5.9.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 7.9.
2015
63. DF2015/63
Vývoz kontajnéra
173,02 zo dňa 19.12.2011   5.9.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 7.9.
2015
64. DF2015/64
Vývoz komunálneho
odpadu za 8/2015
275,75 zo dňa 19.12.2011   5.9.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 7.9.
2015
65. DF2015/65
Separovaný odpad za 
8/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   5.9.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 7.9.
2015
66. DF2015/66
Telefon za 8/2015
29,59 9905518177   9.9.
2015
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 9.9.
2015
67. DF2015/67
Vypracovanie rozpočtov
Pozemkových úprav (Poľné cesty)
180,00   O2015/7 9.9.
2015
TEVYS AQUA s.r.o. Jilimnického 17   91101 Trenčín 36345474 9.9.
2015
68. DF2015/60
Za služby verejnosti poskyt. RTVS za 9/2015
4,64     11.9.
2015
Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

47232480 17.9.
2015
69. DF2015/69
Toner do tlačiarne HP LJ 125 - CF283A
24,00   O2015/8 17.9.
2015
WAY-COPY SK, s.r.o. Nižný Kelčov 885
Vysoká nad Kysucou 023 55
47505371 17.9.
2015
70. DF2015/70
Za verejné obstarávanie a externý manažment
1 440,00 zo dňa 21.9.2015   28.9.
2015
MP Profit, s.r.o. Bulíkova 21
851 04 Bratislava
36734420 6.10.
2015
71. DF2015/71
Verejná správa -predplatné r. 2016
78,00     1.10.
2015
PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 36371271 6.10.
2015
72. DF2215/72
Systémová podpora URBIS (1.10.-31.12.2015)
100,00 u1281/2013 D1   1.10.
2015
MADE s.r.o. Lazovná 69 974 01 Ban.Bystrica
 
36041688 6.10.
2015
73. DF2015/73
Elektrická energia za 10/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   1.10.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 6.10.
2015
74. DF2015/74
Dodávka plynu za 10/2015
39,00 31564682   2.10.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 6.10.
2015
75. DF2015/75
Vývoz komunálneho
odpadu za 9/2015
202,63 zo dňa 19.12.2011   5.10.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 6.10.
2015
76. DF2015/76
Separovaný odpad za 9/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   5.10.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 6.10.
2015
77. DF2015/77
Telefón za 9/2015
37,28 9905518177   9.10.
2015
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 12.10.
2015
78. DF2015/78
Vodné za 7-9/2015
8,18 14472012   12.10.
2015
PVS a.s. Nová 133
017 46 Pov.Bystrica
36672076 12.10.
2015
79. DF2015/79
Stravné lístky
336,00 10K114132   2.11.
2015
DOXX spol. s. r.o. Kálov 356
010 01 Žilina
36391000 2.11.
2015
80. DF2015/80
Dodávka plynu za 11/2015
64,00 31564682   02.11.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 6.11.
2015
81. DF2015/81
Elektrická energia za 11/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   02.11.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 6.11.
2015
82. DF2015/82
Vývoz kontajnéra
162,39 zo dňa 19.12.2011   3.11.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 6.11.
2015
83. DF2015/83
Telefon za 10/2015
33,01 9905518177   6.11.
2015
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 6.11.
2015
84. DF2015/84
Vývoz komunálneho odpadu za 10/2015
219,24 zo dňa 19.12.2011   6.11.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 6.11.
2015
85. DF2015/85
Separovaný odpad za 10/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   6.11.
2015
zo dňa 19.12.2011 Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 6.11.
2015
86. DF2015/86
Náklady na prevádzku SOU  a odd. soc. ekon. služieb za 4. Q 2015 
80,03 uzn. SOU zo dňa 18.2.2015   12.11.
2015
Obec Jasenica Jasenica 130
018 17
00317349 16.11.
2015
87.
,
DF2015/87
Vykonanie auditu za rok 2014
300,00 zmluva zo dňa 
27.10.2015
  13.11.
2015
Ing. Ľudovít Vician M.R.Štefánika 
157/45
017 01  Pov. Bystrica
40711820 16.11.
2015
88. DF2015/88
Dodávka plynu za 12/2015
76,00 31564682   02.12.
2015
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 11.12.
2015
89. DF2015/89
Elektrická energia za 12/2015
107,00 zo dňa 14.2. 2012   2.12.
2015
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 11.12.
2015
90. DF2015/90
Separovaný odpad za 11/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   4.12.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 11.12.
2015
91. DF2015/91
Vývoz komunálneho odpadu za 11/2015 a vývoz kontajnéra
334,63 zo dňa 19.12.2011   4.12.
2015
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 11.12.
2015
92. DF2015/92
Zakúpenie uhlia 1,05 t
176,82    O2015/10 11.12.
2015
OBCHOD  VYROBA Ing. Belobrad
 
Staničná ulica 340/7
Beluša
30484448 11.12.
2015
93. DF2015/93
Telefón za 11/2015

 
30,86 9905518177   14.12.
2015
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 18.12.
2015
94. DF2015/94
Obecné noviny , predplatné na r. 2016
67,60     14.12.
2015
INPROST s.r.o Smrečianska 29 
Bratislava 1
31363091 18.12.
2015
95. DF2015/95
Práce OLH za rok 2015
167,28 zo dňa 30.12.2009   14.12.
2015
Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1
Pov.Bystrica
34658505 18.12.
2015
96. DF2015/96
Ťažba dreva v obecných lesoch
466,95   O2015/11 28.12.
2015
Martin Sádecký - SA´DO  Sádočné 13
01816 Domaniža
43369171 28.12.
2015
97. DFI2015/97
Projektr.dokumentácia na akciu "Rekonštrukcia miestnach komunikácii v obci Podskalie
1 800,-
 
Zmluva o dielo zo dňa 18.12.2015   28.12.
2015
PROJART,
s.r.o.
Centrum 28/33
017 01
Pov.Bystrica
31570526 28.12.
2015
98. DF2015/98
Predĺženie registrácie domény na r.2016
28,56     23.12.
2015
EuroNet Slovakia s.r.o. M.R:Štefánika
157/45
Pov.Bystrica
36316130 28.12.
2015
99. DF2015/99
Inzercia v MY Noviny stredného Považia
24,00   O2015/12 28.12.
2015
Petit Press, a.s. Lazaretská 12
81108 Bratislava
35790253 28.12.
2015
100. DF2015/100
Telefon za 12/2015
45,35 9905518177   7.01.
2016
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 11.1.
2016
101. DF2015/101
Separovaný odpad za 12/2015
18,90 zo dňa 19.12.2011   11.1.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 11.1
2016
102. DF2015/102
Vývoz komunálneho odpadu za 12/2015
206,65 zo dňa 19.12.2011   11.1.
2016
Chudovský a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica 31564682 11.1.
2016
103. DF2015/103
Vyúčtovanie dodávok plynu za rok 2015
59,03 31564682   15.1.
2016
SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 15.1.
2016
104. DF2015/104
Vyúčtovanie dodávok elektr. energie za rok 2015
-58,52 zo dňa 14.2. 2012   15.1.
2016
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 36403008 15.1.
2016
105. DF2015/105
Vodné za 10-12/2015
5,84 14472012   15.1.
2016
PVS a.s. Nová 133
017 46 Pov.Bystrica
36672076 15.1.
2016
106. DF2015/106
Vyúčtovanie Finančného spravodajca. r. 2015
12,46     15.1.
2016
Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A
Žilina
31592503 15.1.
2016